ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก                                                                                            .. Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization ..  16 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

 22 กุมภาพันธ์ 2562

 15 กุมภาพันธ์ 2562

 12 กุมภาพันธ์ 2562

 16 มกราคม 2562

 16 มกราคม 2562


 07 พฤศจิกายน 2561

แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562
 19 ตุลาคม 2561

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562
 19 ตุลาคม 2561

จัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึกสำหรับเครื่องแฟกซ์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 รายการ
 17 สิงหาคม 2561

จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพ่นหมอกควัน ส.ค 61
 07 สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ ประจำเดือน ก.ค 61
ตามโครงการปลูกป่า, งดเหล้าเข้าพรรษา และโครงการอบรมจริยธรรมคุณธรรม
 26 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อฯ ประจำเดือน ก.ค 61
หนังสือพิมพ์, น้ำดื่ม, น้ำมันเชื้อเพลิงกองช่าง, น้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานปลัด
 24 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างจัดสถานที่ตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะฯ ก.ค 61
 16 กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ เอ4) จำนวน 40 รีม
ประจำเดือน มิ.ย 61
 22 มิถุนายน 2561

 [1]  2  3  4