ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก                                                                                            .. Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization .. 


กองคลังนางสาวอัมพร จันทรบุญวงค์
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวสำอาง ทองคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการนางสาวปันรัตน์ สิทธิสงคราม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการนางดาวเรือง ตันประกาศ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการนายสมบัติ แซ่ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อำนาจหน้าที่ กองคลัง

- งานการเงินและบัญชี
- งานผลประโยชน์
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน