ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก                                                                                            .. Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization .. 


สำนักปลัดนางแสงทอง จำปาแขม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกสิบเอกวิมล รู้ทำนอง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายก้องเกียรติ อาจรีย์วรกุล
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการนางสาวอรัญญา คำอ้าย
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการนางนงลักษณ์ ศิริกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานนายอนุชิต เมืองดู่
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการนางสาวพลับพลึง แซ่ลี
ครูผู้ดูแลเด็กนางพนิตตา บุตรแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนนางสาวมะลิวัลย์ ยั่งยืนกุล
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลปฐมวัยนายสืบพงค์ แซ่ลี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการนายธีระพล บัวลอย
คนงานทั่วไปนายบวร แซ่ย่าง
นักการภารโรง


อำนาจหน้าที่ สำนักปลัด

- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบานและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
- งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
- งานสวัสดิการสังคม
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมปศุสัตว์
- งานทะเบียนพาณิชย์