ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก                                                                                            .. Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization .. 


สำนักปลัดนางธัญญารัตน์ หาญพิศุทธิ์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวธมนณัฎฐ์ จันทสิทธิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวอรัญญา คำอ้าย
นักจัดการงานทั่วไปขำนาญการ


นางสาวชญาฐ์พิมณ์ ณ เชียงใหม่
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสาวณิภษา ศรีเที่ยง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวพลับพลึง แซ่ลี
ครู ค.ศ.1


นางพนิตตา บุตรแก้ว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายสืบพงค์ แซ่ลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวมะลิวัลย์ ยั่งยืนกุล
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นายบวร แซ่ย่าง
นักการภารโรง


นายไกรวัลย์ บุญเลิศ
คนงานทั่วไป

อำนาจหน้าที่ สำนักปลัด

- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบานและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- งานอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
- งานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
- งานสวัสดิการสังคม
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานส่งเสริมปศุสัตว์
- งานทะเบียนพาณิชย์