ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก                                                                                            .. Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization .. 


กิจการสภา


รายการวันที่
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่4ประจำปี256104 ธันวาคม 2561
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปี256103 กันยายน 2561
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่2ประจำปี256101 สิงหาคม 2561
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยแรกประจำปี256109 พฤษภาคม 2561
ประกาศเชิญประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี256123 พฤษภาคม 2561
ประกาศเชิญประชาชนร่วมประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ประจำปี256120 กันยายน 2561
ประกาศเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่4 ประจำปี256120 ธันวาคม 2561
ประกาศเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชมสภาสมัยสามัญสมัยที่2ประจำปี256109 สิงหาคม 2561
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 256223 มกราคม 2562
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256203 เมษายน 2562
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 256210 มิถุนายน 2562
ประกาศเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 256224 เมษายน 2562
ประกาศเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ประจำปี256223 มกราคม 2562
ประกาศเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี28 มกราคม 2562

 [1]