ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก                                                                                            .. Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization .. 


คู่มือประชาชน


รายการวันที่
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ07 มีนาคม 2559
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ07 มีนาคม 2559
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน07 มีนาคม 2559
การรับชำระภาษีป้าย07 มีนาคม 2559
การแจ้งถมดิน07 มีนาคม 2559
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา-39-ทวิ07 มีนาคม 2559
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-39-ทวิ-107 มีนาคม 2559
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา-39-ทวิ07 มีนาคม 2559
การแจ้งขุดดิน07 มีนาคม 2559
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา-39-ทวิ07 มีนาคม 2559
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร-ตามมาตรา-2207 มีนาคม 2559
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา-33-107 มีนาคม 2559
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา-3307 มีนาคม 2559
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร-ตามมาตรา-2107 มีนาคม 2559
การขออนุญาตดัดแปลง-หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ-และทางเข้า-ออกของรถ-เพื่อการอื่นตามม07 มีนาคม 2559
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา-2107 มีนาคม 2559
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์07 มีนาคม 2559
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน07 มีนาคม 2559

 [1]