ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก                                                                                            .. Welcome to the website of the  Changpuek Subdistrict Administrative Organization .. นางเบญจมาศ เกษร
ประธานสภาฯนายอุดร สอนเถื่อน
รองประธานสภาฯ


นายนิกุล หรูประเสริฐรัตน์
เลขานุการสภาฯ
นางกมลวรรณ สุนิลหงษ์
ส.อบต. หมู่ 1


นางจิรวัฒน์ ขันธปราบ
ส.อบต. หมู่ 2นายสิทธิโชค ยั่งยืนกุล
ส.อบต. หมู่ 4


นายอุทิศ แซ่เฒ่า
ส.อบต. หมู่ 4